Algemene voorwaarden

 

 


Artikel 1 Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld teneinde in alle tot stand gekomen overeenkomsten te worden opgenomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en zijn daarmee van toepassing op alle ontstane rechtsverhoudingen tussen Njij coaching en de partij die de opdracht geeft.
Artikel 2 Definities en toepassing
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt: Njij coaching, Nanda Bokel, handelend onder de naam Njij, gevestigd te Zwolle (8024CV), aan Abelenlaan 45, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67203957, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
• Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op andere overeengekomen wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft
Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierna gezamenlijk ook te noemen de 'Partijen' en ieder afzonderlijk een 'Partij'
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met betrekking tot een opdracht welke wordt uitgevoerd door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever. Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
2.3 Deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten met opdrachtnemer, waar voor de uitvoering derden betrokken worden.
Artikel 3 Bedrijfsomschrijving
Njij Coaching richt zich op (team)coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.
Artikel 4 Uitvoering van een opdracht
4.1 Opdrachtnemer zal een opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed hulpverlenerschap. Een opdracht wordt uitgevoerd onder naam en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht voor bepaalde werkzaamheden eventuele derden in te zetten.
4.2 De termijn voor de uitvoering van een opdracht wordt nader overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

4.3 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanningen en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
Artikel 5 Medewerking van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met de opdrachtnemer afgesloten overeenkomst.
5.2 De opdrachtgever zal tijdig alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan de opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 6 Prijzen en offertes
6.1 Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
6.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
6.3 De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
6.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
6.5 In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
6.6 De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
6.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van het aangaan van een overeenkomst met een cliënt.
Artikel 7 Betaling
7.1 Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer conform het bedrag dat is overeengekomen in de offerte, tenzij andere afspraken hierover zijn overeengekomen en vastgelegd door beide partijen.


7.2 De facturen van opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen door opdrachtgever te worden voldaan.
7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om 50% van de overeengekomen prijs, halverwege het traject in rekening te brengen. De overige 50% wordt na afloop in rekening gebracht, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt in de offerte.
7.4 Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
7.5 Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
8.2 In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
8.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
Artikel 9 Het verzetten van afspraken
9.1 Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
9.2 Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.


9.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
Artikel 10 Beëindiging van de overeenkomst
10.1 De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
10.2 Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door één der partijen, waaronder in het geval opdrachtgever de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
10.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
11.2 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
11.5 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
11.6 Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de cliënt bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De cliënt bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt. Op basis van de in het verleden opgedane ervaringen, inzicht in de natuurlijke processen en de persoonlijkheid van de cliënt kan tussentijds een inschatting worden gegeven van een te verwachten ontwikkeling.


Artikel 12 Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn eigendom van Opdrachtnemer en mogen door Opdrachtgever niet worden geopenbaard of worden vermenigvuldigd.
Artikel 13 Geschillenclausule
13.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
13.3 Indien onderling overleg tussen partijen niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechterlijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1. Deze voorwaarden horen bij de inschrijving van Njij bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 67203957. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Njij.